Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

 • prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

C O N C U R S

  pentru ocuparea următoarele posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

1 post asistent medical  (PL)  la Blocul Operator -Sediul Central

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • 6 luni vechime ca asistent medical.

1 post asistent medical (PL)  la Seția Clinică Pediatrie I -Biberonerie

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • 6 luni vechime ca asistent medical.

1 post  asistent medical principal (PL)  la Cabinet Oncologie Medicală

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • examen pentru obținerea gradului principal;
 • 5 ani vechime ca asistent medical.

1 post  asistent medical debutant (PL)  la Cabinet Oncologie Medicală

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

1 post  asistent medical debutant (PL)  la Ambulatoriul Integrat (pentru adulți)

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

2 posturi  asistent medical debutant (PL)  la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Actului Medical

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

1 post asistent medical de radiologie (PL)  la Dispensarul TBC

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea radiologie;
 • 6 luni vechime ca asistent medical de radiologie.

1 post  moașă principală (S)  la Secția Clinică Obstetrică Ginecologie – Sali de Naștere

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de licenţă în specialitate;
 • examen pentru obținerea gradului principal;
 • 5 ani vechime ca moașă.

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Conditii specifice: prevazute în fișa postului.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

 

NR. CRT. SPECIFICARE DATA
1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 08.04.2022
2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE 27.04.2022 orele 12:00
3. SELECȚIE DOSARE 28.04.2022 orele 10:00
4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 28.04.2022 orele 15:00
5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 29.04.2022 orele 15:00
6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 02.05.2022 orele 10:00
7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 02.05.2022 orele 15:00
8. PROBA SCRISĂ 04.05.2022 orele 10:00
9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 04.05.2022 orele 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 05.05.2022 orele 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 06.05.2022 orele 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 06.05.2022 orele 15:00
13. PROBA PRACTICĂ 09.05.2022 orele 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 10.05.2022 orele 10:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 10.05.2022 orele 15:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 11.05.2022 orele 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 11.05.2022 orele 15:00
18. SUSȚINERE INTERVIU 12.05.2022 orele 10:00
19. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 12.05.2022 orele 15:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 13.05.2022 orele 15:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 16.05.2022 orele 10:00
22. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 16.05.2022 orele 14:00
23. REZULTATE  FINALE 16.05.2022 orele 15:00

Concursul constă în 4 etape succesive și anume :

 • selecție dosare de înscriere;
 • proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;
 • proba practică
 • interviu.

Informare:

 • probele se susțin în limba română.
 • promovarea probei scrise  este obligatorie pentru susținerea probei practice.
 • promovarea probei practice  este obligatorie pentru susținerea interviului.

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4,  telefon  0357/407200, interior 277.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii SCJUA, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor respectiv al diplomelor /certificatelor de studii;
 • copia certificatului de grad principal, pentru posturile la care se solicită gradul principal;
 • copia certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România, avizul de liberă practică pentru anul în curs și adeverință eliberată de Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România pentru participare la examen;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința din care să rezulte vechimea în muncă și/sau vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului cu avizul unui medic psihiatru;
 • curriculum vitae în format european;
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

   Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, ori în copie legalizată.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 27.04.2022 de luni-vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277, luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Descarcă toate
pdf

Bibliografie moasa principala

Mărime: 122.53 KB
Accesări: 480
Data adăugării: 08.04.2022
pdf

Bibliografie asistent medical de Radiologie

Mărime: 392.94 KB
Accesări: 485
Data adăugării: 08.04.2022
pdf

Bibliografie asistent medical Sectia Clinica Pediatrie I Biberonerie

Mărime: 450.55 KB
Accesări: 659
Data adăugării: 08.04.2022
pdf

Bibliografie asistent medical Cabinet Oncologie Medicală

Mărime: 432.38 KB
Accesări: 799
Data adăugării: 08.04.2022
pdf

Bibliografie asistent medical Bloc Operator Sediul Central

Mărime: 337.24 KB
Accesări: 723
Data adăugării: 08.04.2022
pdf

Bibliografie asistent medical Ambulatoriul Integrat

Mărime: 434.36 KB
Accesări: 695
Data adăugării: 08.04.2022
pdf

Bibliografie asistenti medicali debutanti SPIAAM

Mărime: 182.37 KB
Accesări: 739
Data adăugării: 08.04.2022

Rezultate

Descarcă toate
pdf

12684_rezultat_final_asitent_medical_Bloc_Operator

Mărime: 134.06 KB
Accesări: 403
Data adăugării: 16.05.2022
pdf

12684_rezultat_final_asistenți_medicali

Mărime: 174.23 KB
Accesări: 524
Data adăugării: 16.05.2022
pdf

12684_rezultat_final_asitent_Radiologie_Dispensar_TBC

Mărime: 123.79 KB
Accesări: 337
Data adăugării: 16.05.2022
pdf

12684_rezultat_final_asitent_moașă_principală_Obstretică_Ginecologie

Mărime: 134.02 KB
Accesări: 334
Data adăugării: 16.05.2022
pdf

12684_Rezultate_Proba_Interviu_Asistenti_Oncologie_si_Pediatrie1

Mărime: 162.91 KB
Accesări: 396
Data adăugării: 12.05.2022
pdf

12684_rezultat_probă_interviu_asitent_medical_Bloc_Operator

Mărime: 121.25 KB
Accesări: 351
Data adăugării: 12.05.2022
pdf

12684_rezultat_probă_interviu_asistenți_medicali

Mărime: 162.91 KB
Accesări: 421
Data adăugării: 12.05.2022
pdf

12684_rezultat_probă_interviu_asitent_Radiologie_Dispensar_TBC

Mărime: 109.54 KB
Accesări: 337
Data adăugării: 12.05.2022
pdf

12684_rezultat_probă_interviu_moașă_principală_Obstretică_Ginecologie

Mărime: 128.90 KB
Accesări: 317
Data adăugării: 12.05.2022
pdf

12684_rezultat_contestație_probă_practică_asistenți_medicali

Mărime: 126.76 KB
Accesări: 385
Data adăugării: 12.05.2022