Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

 • prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

C O N C U R S

pentru ocuparea următorului post temporar vacant pe perioadă determinată:

1 post Consilier juridic I (S)  la Serviciul Achiziții Publice Contractare

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diploma licență în domeniul științe juridice;
 • 3 ani și 6 luni vechime în specialitate;

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

NR. CRT. SPECIFICARE DATA
  1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 15.04.2022
  2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE 27.04.2022 orele 12:00
  3. SELECȚIE DOSARE 28.04.2022 orele 10:00
  4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 28.04.2022 orele 15:00
  5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 29.04.2022 orele 15:00
  6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 02.05.2022 orele 10:00
  7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 02.05.2022 orele 15:00
  8. PROBA SCRISĂ 04.05.2022 orele 10:00
  9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 04.05.2022 orele 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 05.05.2022 orele 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 06.05.2022 orele 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 06.05.2022 orele 15:00
13. SUSȚINERE INTERVIU 09.05.2022 orele 10:00
14. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 09.05.2022 orele 15:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 10.05.2022 orele 15:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 11.05.2022 orele 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 11.05.2022 orele 14:00
18. REZULTATE  FINALE 11.05.2022 orele 15:00

Concursul constă în 3 etape succesive și anume :

 • selecție dosare de înscriere;
 • proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;
 • interviu;

Informare:

 • probele se susțin în limba română;
 • promovarea probei scrise  este obligatorie pentru susținerea interviului;

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4,  telefon  0357/407200, interior 277.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii SCJUA, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor respectiv al diplomelor /certificatelor de studii;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința din care să rezulte vechimea în muncă și/sau vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului cu avizul unui medic psihiatru;
 • curriculum vitae în format european;
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la casieria spitalului. Orarul casieriei este: lunijoi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, ori în copie legalizată.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 26.04.2022 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Descarcă toate
pdf

Bibliografie_Consilier_Juridic_I_perioada_determinata

Mărime: 158.87 KB
Accesări: 240
Data adăugării: 15.04.2022

Rezultate