Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, angajează:

un medic specialist în specialitatea cardiologie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea cardiologie care deservește Secția Clinică Cardiologie;

Cei interesați vor depune până la data de 24.10.2022 orele 12:00, la Serviciul RUNOS, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

  • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist/medic primar,  certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul in curs, polița de asigurare malpraxis, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;)
  • copie adeverință privind codul de parafă;
  • adeverință privind acordul unității angajatoare privind efectuarea de gărzi în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • curriculum vitae, model comun european;
  • certificat de integritate comportamentală.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 25.10.2022 orele 12:00.

Interviul pentru selecția candidaților va avea loc în data de 26.10.2022 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afișează în data de 26.10.2022 orele 15:00.

Bibliografie

Rezultate

Descarcă toate
pdf

39158_rezultat_interviu_medic_linie_gardă_Cardiologie

Mărime: 110.07 KB
Accesări: 250
Data adăugării: 26.10.2022
pdf

39158_stare_dosar_medic_linie_gardă_Cardiologie

Mărime: 142.17 KB
Accesări: 192
Data adăugării: 25.10.2022