Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu: prevederile HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

C O N C U R S 

pentru ocuparea următoarele posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

2 posturi vacante de fiziokinetoterapeut (S) – Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie – Compartiment Recuperare Medicală Ortopedie și Traumatologie;

1 post vacant de registrator medical (M) – Compartiment Registratori Medicali;

3 posturi vacante de registrator medical debutant (M) Compartiment Registratori Medicali;

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de fiziokinetoterapeut (S):

 • diploma de licență în specialitate;
 • 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut;

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru postul de registrator medical (M):

 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 • 6 luni vechime în activitate;

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de registrator medical debutant(M):

 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 • nu se solicită vechime;

Concursul constă în 4 etape succesive și anume :

 • selecția dosarelor;
 • proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;
 • proba practică;
 • interviu.

Probele se susțin în limba română.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Promovarea probei practice este obligatorie pentru susținerea interviului.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

Nr.

crt.

SPECIFICARE DATA ORA
  1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 25.04.2023  
  2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE 11.05.2023 12:00
  3. SELECȚIE DOSARE 12.05.2023 10:00
  4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 12.05.2023 14:00
  5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 15.05.2023 14:00
  6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 16.05.2023 10:00
  7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 16.05.2023 15:00
  8. PROBA SCRISĂ 18.05.2023 10:00
  9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 18.05.2023 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 19.05.2023 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 22.05.2023 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 22.05.2023 15:00
13. PROBA PRACTICĂ 23.05.2023 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 23.05.2023 15:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 24.05.2023 15:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 25.05.2023 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 25.05.2023 15:00
18. SUSȚINERE INTERVIU 26.05.2023 10:00
19. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 26.05.2023 14:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 29.05.2023 14:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 30.05.2023 10:00
22. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 30.05.2023 12:00
23. REZULTATE  FINALE 30.05.2023 12:00

 

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4, telefon  0357/407200, interior 277.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de naștere și după caz copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului. Pentru candidatii la posturile de asistenti medicali:
 • copia autorizației de liberă practică emisă de Colegiul Fiziokinetoterapeuților din România;
 • avizul de liberă practică pentru anul în curs eliberat de Colegiul Fiziokinetoterapeuților din România;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ anexat;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • aviz psihologic pentru angajare;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

Actele prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale pentru a fi certificate „conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 11.05.2023 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Descarcă toate
pdf

15503_Bibliografie și tematică fiziokinetoterapeut

Mărime: 108.52 KB
Accesări: 274
Data adăugării: 25.04.2023
pdf

15503_Bibliografie și tematică registratori medicali

Mărime: 291.69 KB
Accesări: 567
Data adăugării: 25.04.2023

Rezultate

Descarcă toate
pdf

15503_Rezultat_final_registratori_medicali

Mărime: 164.87 KB
Accesări: 133
Data adăugării: 30.05.2023
pdf

15503_Rezultat_final_fiziokinetoterapeuți

Mărime: 203.81 KB
Accesări: 125
Data adăugării: 30.05.2023
pdf

15503_Rezultat_interviu_registratori_medicali

Mărime: 53.80 KB
Accesări: 162
Data adăugării: 26.05.2023
pdf

15503_Rezultat_interviu_fiziokinetoterapeuți

Mărime: 62.40 KB
Accesări: 137
Data adăugării: 26.05.2023
pdf

15503_Rezultat_probă_practică_registratori_medicali

Mărime: 218.87 KB
Accesări: 211
Data adăugării: 23.05.2023
pdf

15503_Rezultat_probă_practică_fiziokinetoterapeuți

Mărime: 210.35 KB
Accesări: 164
Data adăugării: 23.05.2023
pdf

15503_Rezultat_contestație_probă_scrisă_registratori_medicali

Mărime: 158.61 KB
Accesări: 166
Data adăugării: 22.05.2023
pdf

15503_Rezultat_contestație_probă_scrisă_fiziokinetoterapeuți

Mărime: 173.08 KB
Accesări: 148
Data adăugării: 22.05.2023
pdf

15503_Rezultat_probă_scrisă_fiziokinetoterapeuți

Mărime: 316.72 KB
Accesări: 205
Data adăugării: 18.05.2023
pdf

15503_Rezultat_probă_scrisă_registratori_medicali

Mărime: 529.77 KB
Accesări: 309
Data adăugării: 18.05.2023

Alte documente

Descarcă toate
docx

Anexa_ 3_model_adeverință_vechime_ HG_ nr._1336

Mărime: 15.95 KB
Accesări: 199
Data adăugării: 28.04.2023