Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

C O N C U R S

pentru ocuparea următoarele posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

– 1 post de infirmier debutant (G)  la Secția Clinică O.R.L.

Cerințe și condiții de participare:

– diplomă de absolvire a școlii generale;

– 2 posturi de infirmier debutant (G)  la Secția Clinică Neonatologie

Cerințe și condiții de participare:

– diplomă de absolvire a școlii generale;

– 1 post de  infirmier (G)  la Secția Clinică Neonatologie-Compartiment Prematuri

Cerințe și condiții de participare:

– diplomă de absolvire a școlii generale;

– certificat de absolvire curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmier organizat de furnizorii autorizații de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății-Direcția generală resurse umane și certificare;

– 6 luni vechime în activitate;

– 2 posturi de infirmier (G)  la Secția Clinică Oncologie Medicală

Cerințe și condiții de participare:

– diplomă de absolvire a școlii generale;

– certificat de absolvire curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmier organizat de furnizorii autorizații de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății-Direcția generală resurse umane și certificare;

– 6 luni vechime în activitate;

 

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Conditii specifice: prevăzute în fișa postului.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

 

Nr.

crt.

SPECIFICARE DATA
  1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 08.06.2022
  2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE 24.06.2022 orele 12:00
  3. SELECȚIE DOSARE 27.06.2022 orele 10:00
  4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 27.06.2022 orele 15:00
  5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 28.06.2022 orele 15:00
  6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 29.06.2022 orele 10:00
  7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 29.06.2022 orele 15:00
  8. PROBA SCRISĂ 01.07.2022 orele 10:00
  9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 01.07.2022 orele 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 04.07.2022 orele 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 05.07.2022 orele 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 05.07.2022 orele 15:00
13. SUSȚINERE INTERVIU 06.07.2022 orele 12:00
14. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 06.07.2022 orele 15:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 07.07.2022 orele 15:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 08.07.2022 orele 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 08.07.2022 orele 14:00
18. REZULTATE  FINALE 08.07.2022 orele 15:00

Concursul constă în 3 etape succesive și anume :

– selecție dosare de înscriere;

– proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;

– interviu.

Probele se susțin în limba română.

Promovarea probei scrise  este obligatorie pentru susținerea interviului.

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4,  telefon  0357/407200, interior 277.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii SCJUA, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor respectiv al diplomelor /certificatelor de studii;
 • copia certificatului de grad principal, pentru posturile la care se solicită gradul principal;
 • pentru candidatii la posturile de asistent medical/ tehnician de radiologie: copia certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România, avizul de liberă practică pentru anul în curs și adeverință eliberată de Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România pentru participare la examen;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința din care să rezulte vechimea în muncă și/sau vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului cu avizul unui medic psihiatru;
 • curriculum vitae în format european;
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, ori în copie legalizată.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 24.06.2022 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Descarcă toate
pdf

20570 _Bibliografie_infirmier_Oncologie_și_ORL

Mărime: 288.71 KB
Accesări: 453
Data adăugării: 08.06.2022
pdf

20570_Bibliografie_infirmier_Neonatologie

Mărime: 182.67 KB
Accesări: 383
Data adăugării: 08.06.2022

Rezultate

Descarcă toate
pdf

20570_rezultat_final_infirmieri_Neonatologie

Mărime: 133.10 KB
Accesări: 295
Data adăugării: 08.07.2022
pdf

20570_rezultat_final_infirmieri_ORL

Mărime: 118.52 KB
Accesări: 252
Data adăugării: 08.07.2022
pdf

20570_rezultat_final_infirmieri_Oncologie

Mărime: 166.59 KB
Accesări: 288
Data adăugării: 08.07.2022
pdf

20570_rezultat_probă_interviu_infirmieri_Neonatologie

Mărime: 141.32 KB
Accesări: 302
Data adăugării: 06.07.2022
pdf

20570_rezultat_probă_interviu_infirmieri_ORL

Mărime: 109.06 KB
Accesări: 254
Data adăugării: 06.07.2022
pdf

20570_rezultat_probă_interviu_infirmieri_Oncologie

Mărime: 152.37 KB
Accesări: 308
Data adăugării: 06.07.2022
pdf

20570_Rezultat_proba_scrisa_infirmieri_Neonatologie

Mărime: 183.64 KB
Accesări: 407
Data adăugării: 01.07.2022
pdf

20570_Rezultat_proba_scrisa_infirmieri_ORL

Mărime: 149.56 KB
Accesări: 318
Data adăugării: 01.07.2022
pdf

20570_Rezultat_proba_scrisa_infirmieri_Oncologie

Mărime: 172.91 KB
Accesări: 376
Data adăugării: 01.07.2022
pdf

20570_Rezultat_selectie_dosare_Neonatologie

Mărime: 176.36 KB
Accesări: 380
Data adăugării: 27.06.2022