Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

C O N C U R S 

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

– 3 posturi de  asistent medical principal de radiologie (PL)  la Laboratorul Clinic de Radiologie și Imagistică Medicală

Cerințe și condiții de participare:

– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– examen pentru obținerea gradului principal;

– 5 ani vechime ca asistent medical de radiologie.

– 2 posturi de asistent medical de radiologie (PL)  la Laboratorul Clinic de Radiologie și Imagistică Medicală- Compartiment RMN

Cerințe și condiții de participare:

– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– 6 luni vechime ca asistent medical de radiologie.

– 2 posturi de tehnician de radiologie debutant (S)  la Laboratorul Clinic de Radiologie și Imagistică Medicală- Compartiment RMN

Cerințe și condiții de participare:

– diplomă de licenţă în specialitatea;

– 1 post de registrator medical debutant (M)  la Laboratorul Clinic de Radiologie și Imagistică Medicală- Compartiment CT

Cerințe și condiții de participare:

–  diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;

– 1 post de registrator medical debutant (M)  la Secția Clinică Neonatologie-Compartiment Prematuri

Cerințe și condiții de participare:

–  diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;

– 1 post de registrator medical debutant (M)  la Compartiment Clinic Oftalmologie

Cerințe și condiții de participare:

–  diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Conditii specifice: prevazute în fișa postului.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

Nr.

crt.

SPECIFICARE DATA
  1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 09.06.2022
  2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE 27.06.2022 orele 12:00
  3. SELECȚIE DOSARE 28.06.2022 orele 10:00
  4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 28.06.2022 orele 15:00
  5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 29.06.2022 orele 15:00
  6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 30.06.2022 orele 10:00
  7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 30.06.2022 orele 15:00
  8. PROBA SCRISĂ 05.07.2022 orele 11:00
  9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 05.07.2022 orele 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 06.07.2022 orele 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 07.07.2022 orele 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 07.07.2022 orele 15:00
13. PROBA PRACTICĂ 08.07.2022 orele 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 08.07.2022 orele 15:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 11.07.2022 orele 15:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 12.07.2022 orele 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 12.07.2022 orele 15:00
18. SUSȚINERE INTERVIU 13.07.2022 orele 12:00
19. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 13.07.2022 orele 15:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 14.07.2022 orele 15:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 15.07.2022 orele 10:00
22. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 15.07.2022 orele 14:00
23. REZULTATE  FINALE 15.07.2022 orele 15:00

Concursul constă în 4 etape succesive și anume :

– selecție dosare de înscriere;

– proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;

– proba practică

– interviu.

Probele se susțin în limba română.

Promovarea probei scrise  este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Promovarea probei practice  este obligatorie pentru susținerea interviului.

Probele se susțin în limba română.

Promovarea probei scrise  este obligatorie pentru susținerea interviului.

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4,  telefon  0357/407200, interior 277.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii SCJUA, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor respectiv al diplomelor /certificatelor de studii;
 • copia certificatului de grad principal, pentru posturile la care se solicită gradul principal;
 • pentru candidatii la posturile de asistent medical/ tehnician de radiologie: copia certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România, avizul de liberă practică pentru anul în curs și adeverință eliberată de Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România pentru participare la examen;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința din care să rezulte vechimea în muncă și/sau vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului cu avizul unui medic psihiatru;
 • curriculum vitae în format european;

Chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, ori în copie legalizată.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 27.06.2022 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Descarcă toate
pdf

21103_ Bibliografie_asistent_și_ tehnician_Radiologie

Mărime: 498.11 KB
Accesări: 373
Data adăugării: 09.06.2022
pdf

21103_ Bibliografie_registratori_Oftalmologie_Laborator_Radiologie

Mărime: 288.84 KB
Accesări: 507
Data adăugării: 09.06.2022
pdf

21103_ Bibliografie_registratori_Neonatologie

Mărime: 159.13 KB
Accesări: 490
Data adăugării: 09.06.2022

Rezultate

Descarcă toate
pdf

21103_rezultat_final_registratori_Oftalmologie

Mărime: 125.90 KB
Accesări: 215
Data adăugării: 15.07.2022
pdf

21103_rezultat_final_registratori_Neonatologie

Mărime: 116.63 KB
Accesări: 224
Data adăugării: 15.07.2022
pdf

21103_rezultat_final_registratori_și_tehnician_Radiologie

Mărime: 158.06 KB
Accesări: 261
Data adăugării: 15.07.2022
pdf

21103_rezultat_interviu_registratori_Neonatologie

Mărime: 124.66 KB
Accesări: 240
Data adăugării: 13.07.2022
pdf

21103_rezultat_interviu_registratori_și_tehnician_Radiologie

Mărime: 145.33 KB
Accesări: 237
Data adăugării: 13.07.2022
pdf

21103_rezultat_interviu_registratori_Oftalmologie

Mărime: 118.15 KB
Accesări: 236
Data adăugării: 13.07.2022
pdf

21103_rezultat_probă_practică_registratori_Oftalmologie

Mărime: 118.95 KB
Accesări: 259
Data adăugării: 08.07.2022
pdf

21103_rezultat_probă_practică_registratori_Neonatologie

Mărime: 136.67 KB
Accesări: 249
Data adăugării: 08.07.2022
pdf

21103_rezultat_probă_practică_registratori_și_tehnician_Radiologie

Mărime: 164.11 KB
Accesări: 303
Data adăugării: 08.07.2022
pdf

21103_Rezultat_ proba_scrisa_registratori_Oftalmologie

Mărime: 158.03 KB
Accesări: 334
Data adăugării: 05.07.2022