Având în vedere:

 • Contractul de finanțare POCU/91/4/8/109601 pentru Proiectul „Creșterea calității actului medical prin îmbunătățirea nivelului competențelor profesioniștilor din sectorul medical”
 • PO RUNOS 017 – Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului angajat în afara organigramei SCJUA în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează concurs de recrutare și selecție pentru ocuparea a 9 (nouă) posturi vacante, pe perioadă determinată în cadrul proiectului mai sus menționat, după cum urmează :

Specialist relații sociale

Descrierea activității:

 • Coordonator activitate de recrutare grup ținta nivel național;

Condiții generale:

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul social / sănătate / economic – 4 ani;
 • Experiența minim 1 an în coordonare;

Durata angajării:

 • 5 luni.

Specialist relații sociale

Descrierea activității:

 • Expert recrutare grup țintă nivel național;

Condiții generale:

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul social / sănătate / economic – 4 ani;
 • Experiența minim 1 an în specialitatea studiilor;

Durata angajării:

 • 5 luni.

Specialist relații sociale

Descrierea activității:

 • Responsabil grup țintă nivel regional;

Condiții generale:

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul social / sănătate / economic – 4 ani;
 • Experiența minim 1 an în specialitatea studiilor;

Durata angajării:

 • 5 luni.

Secretar

Descrierea activității:

 • Secretar proiect;

Condiții generale:

 • Studii superioare economice /juridice finalizate cu diplomă de licență;
 • Experiența minim 1 an în specialitatea studiilor;

Durata angajării:

 • 5 luni.

Jurist

Descrierea activității:

 • Consilier juridic proiect;

Condiții generale:

 • Studii superioare juridice finalizate cu diplomă de licență;
 • Experiența minim 1 an în specialitatea studiilor;

Durata angajării:

 • 5 luni.

Expert achiziții publice

Descrierea activității:

 • Expert achiziții publice;

Condiții generale:

 • Studii superioare economice / juridice finalizate cu diplomă de licență;
 • Experiența minim 5 ani în specialitatea studiilor;

Durata angajării:

 • 5 luni.

Condițiile specifice sunt cele prevăzute în fișele de post, anexate la prezentul anunț.

Cei interesați vor depune până la data de 04.02.2021 orele 12:00 la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

 1. cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cerere tip anexă la anunțul de recrutare și selecție – va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează);
 2. CV, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 3. copii conforme cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copii certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor de identitate și ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de către secretarul comisiei;
 5. adeverințe/diplome/certificate în original care atestă efectuarea unor specializări, originale (originalele sunt necesare pentru certificare);
 6. documente justificative care atestă vechimea în munca și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări, etc.), copii conform cu originalul;
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecție;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare și selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. declarație de disponibilitate privind timpul alocat.
  Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, ori în copie legalizată.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

Nr crt. ETAPA DATA ORA
1. PUBLICAREA ANUNȚULUI 20.01.2021
2. TERMEN PRELUARE DOSARE 04.02.2021 12:00
3. SELECȚIE DOSARE 05.02.2021 11:00
4. AFIȘARE STARE DOSARE 05.02.2021 15:00
5. SUSȚINERE INTERVIU 08.02.2021 09:00
6. AFIȘARE REZULTATE 08.02.2021 15:00
7. TERMEN CONTESTAŢII 09.02.2021 10:00
8. SOLUŢIONAREA CONTESTATIILOR 09.02.2021 13:00
9. REZULTATE FINALE 09.02.2021 15:00

Concursul consta în 2 etape succesive și anume:

 • selecție dosare de înscriere;
 • interviu.

Pentru susținerea interviului este obligatorie admiterea dosarului de concurs.

Tematica pentru susținerea interviului este:

 • Contractul de finanțare Programul Operațional Capital Uman POCU/91/4/8/109601;
 • Cererea de finanțare POCU/91/4/8/109601 (anexă la prezentul anunț);
 • Manualul Beneficiarului Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axele prioritare 1-6, Versiunea august 2017 anexă la prezentul anunț).

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al unității din Arad, str. Andrényi Károly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277, între orele 10:00-12:00.

Rezultate

Descarcă toate
pdf

rezultate.selectie.dosare.pocu.109601

Mărime: 206.45 KB
Accesări: 302
Data adăugării: 05.02.2021
pdf

rezultate.interviu.pocu.109601

Mărime: 235.57 KB
Accesări: 293
Data adăugării: 08.02.2021
pdf

rezultate.finale.pocu.109601

Mărime: 200.47 KB
Accesări: 300
Data adăugării: 09.02.2021