Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

organizează:

concurs pentru ocuparea funcției de DIRECTOR MEDICAL

conform:

 • prevederilor  Ordinului MS nr. 284 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specific comitetului director din spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele aflate in subordinea Consiliului Judetean Arad aprobata prin Dispozitia nr. 960/24.10.2017 emisa de presedintele Consiliului Judetean Arad;

Candidații pentru acest post trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice pentru participarea la concurs:

Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina,

Sunt confirmati medic specialist sau medic primar,

Au minimum 5 ani vechime in specialitate,

Indeplinesc una dintre urmatoarele conditii :

a) este medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management;

b) este absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată;

c) este absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Candidatii la concurs trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii generale pentru participarea la concurs:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare;

Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ criteriile generale si criteriile specifice postului respectiv.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad dosarul de concurs, care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
 • copie de pe certificatul de medic specialist sau primar;
 • copie de pe diploma de masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, după caz;
 • certificat de absolvire a cursului de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atesta vechimea în gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;
 • cazierul judiciar;
 • certificatul de integritate comportamentala
 • declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate a corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de medicul de catre familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezinta însotite de documentele originale,  pentru a se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personalul din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4,  telefon  0357/407200, interior 277.

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare  :

– test-grila/lucrare scrisa  de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului ;

– sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;

– interviul de selectie.

Probele se susțin la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, conform urmatorului calendar: 

 

Nr

crt.

                              ETAPA DATA
 

1.

 

DATA LIMITA PANA LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE

 

03.08.2022, orele 15.00

 

2.

 

AFISARE REZULTATE VERIFICARE DOSARE

 

04.08.2022, orele 14.00

 

3.

TERMEN DEPUNERE CONTESTATII  LA

REZULTATUL VERIFICARII DOSARELOR

 

05.08.2022, orele 14.00

 

4.

 

AFISARE REZULTATE SOLUTIONARE CONTESTATII

 

08.08.2022, orele 15.00

 

5.

 

SUSTINEREA TESTULUI GRILA / LUCRARII SCRISE

 

10.08.2022,  orele 10.00

 

6.

 

AFISARE REZULTATE OBTINUTE LA TESTUL GRILA/ LUCRAREA SCRISA

 

10.08.2022, orele 14.00

 

7.

 

SUSTINEREA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

 

11.08.2022, orele 10.00

 

8.

 

SUSTINEREA INTERVIULUI  DE SELECTIE

 

11.08.2022, orele 13.00

 

9.

 

AFISARE REZULTATE SUSTINERE PROIECT SI INTERVIU DE SELECTIE

 

11.08.2022, orele 16.00

 

10.

TERMEN LIMITA DEPUNERE CONTESTATII LA

 REZULTATUL FINAL (CU EXCEPTIA INTERVIULUI DE SELECTIE)

 

12.08.2022, orele 10.00

 

 11. AFISARE  REZULTATE  DUPA SOLUTIONAREA

CONTESTATIILOR

12.08.2022, orele 15.00

 

 

TEMELE DE PROIECT PENTRU POSTUL DE DIRECTOR MEDICAL

 1. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului:

– Analiza circuitelor functionale;

– Analiza structurii pe sectii (clinice, paraclinice, administrative etc.)

– Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate

– Dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii, diagnostice si terapeutice

– Propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului

 1. Evaluarea si imbunatatirea performantei serviciilor de sanatate furnizate de spital

–  Analiza activitatii clinice a spitalului pe tipuri de servicii furnizate

– Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare,    transmitere, validare)

– Imbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului la nevoile bolnavului

– Propuneri de imbunatatire a performantei spitalului pe baza analizei activitatii clinic

 1. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii

– Calitatea serviciilor

– Calitatea datelor raportate

– Calitatea personalului

– Satisfactia pacientilor

 1. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta de utilizare a serviciilor

– Utilizarea rationala a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale;

– Metode de crestere a performantei spitalului

 1. Strategia managementului in activitatea de investitii

– In echipamente;

– Modernizarea pe sectii;

– Reparatii capitale;

Bibliografie

Descarcă toate
pdf

27268_Bibliografie_Director_Medical

Mărime: 493.40 KB
Accesări: 304
Data adăugării: 21.07.2022

Structura Proiectului

Descarcă toate
pdf

27268_Structura_proiectului_de_specialitate

Mărime: 238.57 KB
Accesări: 318
Data adăugării: 21.07.2022

Rezultate

Descarcă toate
pdf

27268_rezultat_final_Director_Medical

Mărime: 109.48 KB
Accesări: 346
Data adăugării: 12.08.2022
pdf

27268_rezultat_susținere_lucrare_de_specialitate_Director_Medical

Mărime: 101.91 KB
Accesări: 276
Data adăugării: 11.08.2022
pdf

27268_rezultat_interviu_Director_Medical

Mărime: 101.34 KB
Accesări: 263
Data adăugării: 11.08.2022
pdf

27268_rezultat_probă_scrisă_Director_Medical

Mărime: 109.74 KB
Accesări: 303
Data adăugării: 10.08.2022
pdf

27268_stare_dosar_Director_Medical

Mărime: 109.30 KB
Accesări: 362
Data adăugării: 04.08.2022