Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad încheie pe perioadă determinată contract de prestări servicii pentru activitate medicală cu :

– 1 medic specialist în specialitatea pediatrie, în cadrul secției clinice Pediatrie I.

 Cei interesați vor depune până la data 09.01.2023 orele 9:00, la Secretariatul SCJUA, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;

b) diploma de licenţă şi certificatul de specialist, copie, ce va fi certificată conform cu orginalul;

c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în original şi copie, ce va fi certificată conform cu orginalul;

d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea în unitatea sanitară, ce va fi certificată conform cu orginalul;

e) certificat de integritate comportamentală în original sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) cazierul judiciar, în original sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;

h) copia actului de identitate în termen de valabilitate, ce va fi certificată conform cu orginalul

i) dovada că este persoană juridică – certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală, Certificat eliberat de Registrul Comerțului

j) polița de asigurare de răspundere civilă corespunzătoare postului pentru care își depune dosarul;

k) copie adeverință privind codul de parafă;

Caietul de sarcini privind achiziția de prestări servicii medicale poate fi obținut de la serviciul Juridic al spitalului.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 09.01.2023  ora 15:00 pe site-ul unității.

În cazul în care sunt mai multe dosare pentru un post, interviul pentru selecția candidaților va avea loc în data de 10.01.2023 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afișează în data de 10.01.2023 orele 15:00 pe site-ul unității.

Rezultate

Descarcă toate
pdf

721__stare_dosar_prestări_servicii_personal_medical

Mărime: 46.54 KB
Accesări: 322
Data adăugării: 09.01.2023